ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden klikkie BV

1. Toepasselijkheid


1.1 Op alle overeenkomsten die afnemer sluit met klikkie B.V. (hierna: "klikkie") zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Op afwijkende en/of aanvullende voorwaarden kan door de klant slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door klikkie uitdrukkelijk zijn aanvaard.

2. Uitvoering van de overeenkomst


2.1 Overeenkomsten met klikkie vinden uitsluitend plaats op afstand.

2.2 Tussen klikkie en klant komt een overeenkomst, al dan niet een abonnement, tot stand via de website op het moment dat de klant een bestelling plaatst, of kenbaar maakt een aanbod van klikkie te aanvaarden door middel van het volledig en juist invullen van het door klikkie beschikbaar gestelde formulier.

2.3 Indien een klant een couponcode als geschenk of uit een gerichte actie van klikkie heeft ontvangen en zich daarmee op de website van klikkie aanmeldt voor een abonnement, het beschikbare formulier invult en een betaling van 2 cent verricht, dan is de klant een abonnement aangegaan met klikkie.

2.4 Klikkie behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een bestaande klant met wie eenmaal op basis van deze voorwaarden een overeenkomst is gesloten, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en klikkie.

2.5 Om in aanmerking te komen voor een abonnement dient een klant woonachtig te zijn of een postadres te hebben binnen de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk.

3. Abonnement op inhoud


3.1 Door het afsluiten van een abonnement bij klikkie ontvangt een klant elke maand een voucher die kan worden omgezet in producten zoals, maar niet beperkt tot: afgedrukte foto's, (digitale) fotoalbums en digitale goederen zoals opslag of ontwerpen. Deze vouchers zijn geldig tot 18 maanden na uitgifte.

3.2 Klikkie biedt een e-mailservice aan waarbij de klant na afloop van de klikkie maand een herinnering ontvangt om de foto's te uploaden, indien de volledige set foto's nog niet is geüpload en bevestigd door de klant.

3.3 Zodra de klant akkoord gaat met de algemene voorwaarden van klikkie, is klikkie gerechtigd gebruik te maken van deze herinneringsservice. Indien de klant deze e-mails niet wil ontvangen, kan hij/zij contact opnemen met de klantenservice via hello@klikkie.nl. Voor het versturen van e-mails die een promotioneel doel dienen wordt apart toestemming gevraagd.

3.4 Als onderdeel van de dienst worden de foto's, ontwerpen en teksten opgeslagen zodat alle momenten in de applicatie getoond worden.

4. Verplichtingen van de klant

4.1 De klant is verplicht bij het aangaan van een overeenkomst zijn of haar persoonsgegevens correct en naar waarheid aan klikkie te verstrekken. De klant dient de verstrekte persoonsgegevens te controleren alvorens de totstandkoming van de overeenkomst te bevestigen.

4.2 Klant dient zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens die klant aan klikkie verstrekt om toegang te krijgen tot (een account op) de website. De inloggegevens zijn niet overdraagbaar. Klant is verplicht de inloggegevens volledig geheim te houden en zal de inloggegevens op een veilige plaats bewaren.

5. Prijs


5.1 De prijzen zoals vermeld op de website van klikkie zijn belast met 0% BTW.
Bij het abonnement koopt de klant een maandelijkse bon die kan worden ingewisseld voor foto's, een cadeaubon of een digitaal fotoalbum. De btw-tarieven zijn afhankelijk van het gekozen product.

5.2 Op de website van klikkie zijn de prijzen inclusief verzendkosten. Voor het fotoalbum worden bij aankoop in de applicatie alleen verzendkosten in rekening gebracht.

5.3 Klant is de prijs van de gekozen bon verschuldigd die zij op de website van klikkie heeft geselecteerd.

5.4 Klikkie behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar aangeboden abonnementen gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Klikkie zal klanten, indien zij tijdens hun contractperiode met een prijswijziging worden geconfronteerd, 15 dagen van tevoren via e-mail op de hoogte stellen van de prijswijziging.

5.5 In het geval van een wijziging als gevolg van de prijswijziging, zal de klant de prijs van de door hem gekochte cadeaubon wijzigen..5 In geval van een wijziging die leidt tot een prijsverhoging, heeft de klant het recht de overeenkomst op te zeggen binnen 14 dagen na het begin van de nieuwe klikkie maand van die klant, tenzij de klant in die nieuwe klikkie maand al nieuwe foto's bij de drukker heeft ingeleverd.

5.6 Klikkie behoudt zich het recht voor haar abonnementspakketten en bijbehorende prijzen gedurende het jaar aan te passen. Klanten met een maandabonnement kunnen dit nieuwe abonnementspakket na afloop van hun klikkie maand aanschaffen. Klanten met een lopend abonnement kunnen het nieuwe abonnementspakket aanschaffen na afloop van hun eigen contract.

6. Betaling


6.1 Voor betaling kan Klant uitsluitend gebruik maken van de door klikkie aangeboden betaalmogelijkheden.

6.2 Bij gebruik van een door klikkie aan Klant toegezonden betaallink voor automatische incasso machtigt Klant klikkie om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te incasseren.

6.3 Betaling vindt plaats direct na het sluiten van de koopovereenkomst. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.

6.4 In geval van te late betaling, bijvoorbeeld door terugboeking van de afgeschreven bedragen of door onvoldoende saldo op de betreffende rekening, wordt Klant bij het inloggen op het profiel gevraagd opnieuw te betalen. De toegang tot de uploadpagina wordt geblokkeerd totdat de betaling is verricht.

6.5 Indien na de eerste herinnering de betaling niet binnen de daarin gestelde termijn wordt verricht, heeft klikkie het recht de dienst met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op de klant te verhalen.

6.6.6 Indien de klant herhaaldelijk de incassobetaling heeft geblokkeerd, is klikkie gerechtigd deze klant te verwijderen en de toekomstige toegang tot de dienst te blokkeren.

6.7 Facturen en betalingsherinneringen worden door klikkie uitsluitend elektronisch aangeboden. Facturen kunnen worden opgevraagd bij de klantenservice door een e-mail te sturen naar hallo@klikkie.nl.

7. Aanbiedingen en kortingscodes


7.1 Kortingscodes zijn zo lang geldig als aangegeven in de actievoorwaarden bij de kortingscode.

7.2 Het is bestaande klanten niet toegestaan actiecodes te gebruiken die zijn uitgegeven met als doel nieuwe leden te werven om korting te krijgen op de volgende maand klikkie. Klikkie is bevoegd deze maand(en) te innen.

7.3 De persoonlijke klikkie kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te werven uit je eigen directe kring (via mond-tot-mondreclame, social media en/of e-mail). De klikkie kortingscodes mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.

7.4 Het is in geen geval toegestaan om de merknaam klikkie - of aanverwante namen die suggereren dat het om het merk klikkie gaat - in een url combinatie te plaatsen met als doel verkeer aan te trekken waarmee de kortingscode wordt verspreid. Abonnementen die op deze wijze worden geactiveerd, zullen worden verwijderd.

7.5 Elke (poging tot) fraude of andere ongeoorloofde handeling zal worden geregistreerd en zal resulteren in de ontzegging van het gebruik van kortingscodes. Klikkie behoudt zich het recht voor om met terugwerkende kracht de verkregen korting en het opgebouwde tegoed te verrekenen.

8. Abonnement pauzeren / beëindigen


8.1 Tussentijdse opschorting of beëindiging van abonnementen is afhankelijk van het soort abonnement. Voor alle abonnementen van 3 maanden, 4 maanden, 6 maanden en 12 maanden is tussentijdse opschorting of beëindiging niet mogelijk.

8.2 Tussentijdse opschorting of beëindiging van een maandabonnement is mogelijk per maand, indien deze opschorting/beëindiging plaatsvindt voordat de nieuwe klikkie maand wordt gefactureerd.

8.3 Na afloop van het 3-, 4-, 6- of 12-maandencontract worden de abonnementen stilzwijgend voortgezet in een maandabonnement, tenzij de klant eerder via het profiel of bij de klantenservice heeft aangegeven dat hij/zij wil dat het abonnement na deze 3, 6 of 12 maanden automatisch eindigt.

8.4 Indien de klant stelt dat hij/zij heeft aangegeven dat het 3, 4, 6 of 12 maanden durende abonnement automatisch moet stoppen na afloop van het contract, maar dit niet is doorgekomen in het systeem van klikkie, dan ligt de bewijslast bij de klant om dit aan te tonen.

9. Levering


9.1 Klikkie levert de afgedrukte foto's, albums en cadeaubonnen binnen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.


9.2 Klikkie levert andere fotogerelateerde producten alleen als de nationale website van het land waar klikkie actief is ook deze producten promoot.

9.3 Klikkie is niet verplicht fotogerelateerde artikelen naar andere landen dan Nederland te sturen, omdat op de Nederlandse website van klikkie fotogerelateerde producten worden aanbevolen die in de andere landen niet verkrijgbaar zijn.

9.4 Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het correct invullen en bijwerken van de adresgegevens waar de foto's naartoe gestuurd moeten worden. Een adreswijziging dient 1 dag voor het plaatsen van de bestelling te worden doorgegeven via het profiel, de applicatie of via de klantenservice.

9.5 Indien levering op het verkeerde adres heeft plaatsgevonden omdat de klant per ongeluk een verkeerd adres heeft ingevuld of de adresgegevens niet up-to-date heeft gehouden, is klikkie gerechtigd verzendkosten in rekening te brengen voor de eerstvolgende levering van foto's.

9.6 De klant is verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke overdracht van de fotogerelateerde producten naar het door je opgegeven afleveradres mogelijk is. Indien de overdracht niet mogelijk is, is je in verzuim met de acceptatie.

9.7 Indien de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, gaat klant ermee akkoord dat het product wordt aangeboden aan de buren.

9.8 Indien de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet zijn betaald, behoudt klikkie het eigendom totdat het aankoopbedrag volledig is voldaan.

10. Levertijd


10.1 Klikkie streeft ernaar de foto's 4 werkdagen na aanlevering te leveren op het door de klant opgegeven adres. Fotoalbums hebben 6 werkdagen nodig voor productie en levering. Dit is wel afhankelijk van het opgegeven adres. Adressen buiten Nederland kunnen meer tijd in beslag nemen. Dit is afhankelijk van de lokale post- en pakketbezorging.

10.2 Levering vindt uitsluitend plaats op de door klikkie aangegeven dagen.

10.3 Indien de postdienst aanzienlijke vertraging oploopt - door feestdagen of speciale gelegenheden - zal klikkie haar klanten hiervan tijdig op de hoogte stellen. Klant aanvaardt dat door deze onvoorziene omstandigheden de levertijd van de post langer duurt dan aangegeven op de website.

11. Herroepingsrecht en teruggave


11.1 Uitgangspunt is dat de klant bij de aankoop van producten op afstand een wettelijk herroepingsrecht heeft. Dit betekent dat de klant het recht heeft de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen (hierna "bedenktijd"). Hierop bestaan belangrijke uitzonderingen.

11.2 In afwijking van artikel 11.1 is wettelijk bepaald dat de klant geen herroepingsrecht heeft:

 • De levering van artikelen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk bestemd zijn voor een specifieke persoon.Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de afgedrukte foto's van klikkie. Zodra de klant de foto's naar de drukker heeft gestuurd, kan hij geen beroep meer doen op zijn herroepingsrecht en het maandelijkse bedrag klikkie terugvorderen. Dit geldt ook voor de fotoalbums.


11.3 Het herroepingsrecht geldt dus alleen in de volgende gevallen:

 • Bij aankoop van een cadeaubon die nog niet is ingewisseld door de ontvanger.
 • Bij aankoop van een jaarabonnement met fotoboek, zolang er geen foto's zijn geüpload en het fotoboek nog niet is gebruikt.
 • Op een klikkie maand, zolang er geen foto's zijn geupload en ingeleverd bij de drukker.


11.4 Indien het herroepingsrecht van toepassing is, gaat de afkoelingsperiode voor een abonnement in op:

 • De dag waarop de klant een abonnement heeft aangemaakt op de website van klikkie.
 • Voor bestaande klanten; de dag waarop een periodieke betaling is gedaan en een nieuwe klikkie maand beschikbaar is gekomen.
 • De dag waarop de eerste periodieke betaling wordt verricht na afloop van het abonnement van 3, 4, 6 of 12 maanden.


11.5 Indien het herroepingsrecht van toepassing is, gaat de afkoelingsperiode voor een fotogerelateerd product in op:

 • de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het bestelde product in ontvangst heeft genomen.


11.6 Klant kan van het herroepingsrecht gebruik maken door contact op te nemen met de klantenservice via hello@klikkie.nl

11.7 Tijdens de bedenktijd dient klant zorgvuldig om te gaan met de ontvangen fotogerelateerde producten en bijbehorende verpakking. Klant mag producten slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij een product wenst te behouden. Indien klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal klant het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking binnen 14 dagen na afloop van de bedenktijd retourneren aan klikkie , conform de aan de klant verstrekte instructies.

11.8 Een product waarvoor het herroepingsrecht geldt, kan worden geretourneerd naar het volgende adres: Herengracht 577, 1017 CD, Amsterdam t.a.v. klikkie B.V.

11.9 De uitoefening van het herroepingsrecht is voor de klant kosteloos, maar de kosten van terugzending zijn volledig voor rekening van de klant. De kosten die de klant voor het product en/of (ongebruikte) abonnementsmaand heeft betaald, worden binnen 30 dagen na terugontvangst van het product / wanneer de klantenservice het verzoek tot herroeping van de ongebruikte abonnementsmaand in het systeem heeft verwerkt, teruggestort op klikkie .

12. Gegevensbescherming


12.1 Voor de voorbereiding, uitvoering en afhandeling van bestellingen van klanten worden persoonsgegevens verwerkt. Om de klant te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt en hoe deze gegevens worden beschermd, maken wij gebruik van een privacybeleid.

12.2 Wij bewaren de geüploade foto's, ontwerpen en teksten van onze klanten, zodat zij deze foto's op een later tijdstip kunnen inzien. De bewaartermijnen voor foto's van actieve en beëindigde abonnementen worden uitgelegd in het privacybeleid.

13. Foto-inhoud


13.1 Klikkie ontvangt persoonlijke foto's en teksten van klanten. Deze foto's en teksten blijven eigendom van de klant. Deze algemene voorwaarden geven klikkie geen rechten op dit materiaal, behalve de beperkte rechten die nodig zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening.

13.2 Voor de uitvoering van onze dienstverlening is het nodig dat klikkie de foto's, ontwerpen en teksten deelt met derden, zodat deze kunnen worden afgedrukt en verzonden. Hiertoe worden de foto's, ontwerpen en teksten handmatig geopend en eventueel geoptimaliseerd. Voor deze handelingen moeten wij je materiaal openen, bewerken en opslaan. je geeft ons toestemming om deze handelingen uit te voeren en deze toestemming geldt ook voor de aan klikkie gelieerde bedrijven en de derden waarmee wij samenwerken. Voor meer informatie over de behandeling van je foto's verwijzen wij naar het privacybeleid.

13.3 De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de foto's, ontwerpen en teksten. De klant stemt ermee in geen foto's, ontwerpen en teksten af te drukken die:

 • Zijn illegaal
 • pornografisch, obsceen, lasterlijk, smadelijk of godslasterlijk zijn
 • racisme, haat of geweld bevorderen
 • feitelijk onjuist, onwaar of misleidend zijn
 • Intellectuele eigendom schenden of er inbreuk op maken

13.4 Door de klant ingediende content kan worden onderzocht door klikkie. Wanneer inhoud in strijd is met deze voorwaarden en/of de toepasselijke wetgeving, behoudt klikkie zich het recht voor om deze inhoud te onderzoeken en/of te verwijderen, aan derden te verstrekken of het account van de klant te blokkeren, zonder enige waarschuwing.

13.5 Klikkie is niet verantwoordelijk voor de inhoud die mensen in de diensten plaatsen en laten afdrukken.

14. Garantie en aansprakelijkheid


14.1 Klikkie garandeert uitsluitend dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd op grond van de door klikkie verstrekte informatie en garandeert dat de producten voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die daarvoor gelden.

14.2.2 Klikkie garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd of geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruik te maken van kinderarbeid.

14.3 Indien de klant foto's, fotoalbum of cadeaubon ontvangt die - buiten zijn/haar schuld - beschadigd en/of nat zijn, heeft de klant het recht om een nieuw product aan te vragen. De klant kan dit doen door een e-mail te sturen naar hallo@klikkie.nl.

14.4 Het kan voorkomen dat onze bezorger - buiten de schuld van de klant om - niet op het afleveradres aankomt. Klikkie zal in dat geval het product uiteraard opnieuw aan de klant toesturen.

14.4 Klikkie is niet aansprakelijk voor schade aan foto- of fotogerelateerde producten die is ontstaan als gevolg van een onjuiste behandeling van het product.

14.5 De klant is aansprakelijk indien fotogerelateerde producten tijdens de herroepingstermijn schade hebben opgelopen, indien de behandeling verder ging dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van dat fotogerelateerde product vast te stellen.

14.6 Klant is verantwoordelijk voor het correct invullen en bijwerken van zijn persoonlijke gegevens. Klikkie is niet verantwoordelijk voor privacyschendingen als gevolg van onjuiste of niet actuele adresgegevens in het profiel van het account.

14.7 Klant is verantwoordelijk voor het veilig en privé houden van de inloggegevens van het account op klikkie. Klikkie is, behoudens grove nalatigheid, niet verantwoordelijk als het account onrechtmatig wordt gebruikt door een derde die toegang had tot de inloggegevens. Indien de klant de inloggegevens kwijt is, dient hij/zij contact op te nemen met de klantenservice via hello@klikkie.nl.

15. Amendementen


15.1 Klikkie behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Het verdient aanbeveling deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

16. Ontbinding


16.1 Indien de klant zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt, heeft klikkie de keuze om

a. de klant in de gelegenheid te stellen zijn verplichtingen alsnog na te komen binnen een door klikkie gestelde termijn;

b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; klikkie behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op de klant te verhalen.

17. Geschillen en toepasselijk recht


17.1 Op alle verbintenissen tussen klikkie en de klant is Nederlands recht van toepassing.

De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen klikkie en de klant, die voortvloeien uit of anderszins verband houden met de overeenkomst.

Amsterdam, oktober 2022

iDeal logo
© 2023 klikkie b.v