ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden klikkie b.v.

1. Toepasselijkheid


1.1 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de klant sluit met klikkie B.V. (hierna te noemen "klikkie"). Op afwijkende en/of aanvullende voorwaarden kan door de klant slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door klikkie uitdrukkelijk zijn aanvaard.

2. Totstandkoming van de overeenkomst


2.1 Overeenkomsten met klikkie komen uitsluitend tot stand op afstand.

2.2 Tussen klikkie en klant komt een overeenkomst, al dan niet een abonnement, tot stand via de website op het moment dat de klant een bestelling plaatst, dan wel kenbaar maakt een aanbod van klikkie te accepteren door middel van het volledig en correct invullen van het door klikkie beschikbaar gestelde formulier. 

2.3 Indien een klant een couponcode cadeau heeft gekregen of uit een gerichte actie van klikkie en zich daarmee registreert voor een abonnement op de website van klikkie, het daarvoor beschikbare formulier invult en een betaling van 2 cent doet, dan is de klant een abonnement met klikkie aangegaan.

2.4 Klikkie behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een bestaande klant met wie eenmaal op basis van deze voorwaarden een overeenkomst is gesloten, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en klikkie.

2.5 Om voor een abonnement in aanmerking te komen, dient een klant woonachtig te zijn of een postadres te hebben binnen de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk.

3. Abonnementsdienst voor inhoud


3.1 Bij het afsluiten van een abonnement bij klikkie ontvangt de klant elke maand een voucher die kan worden ingewisseld voor producten zoals, maar niet beperkt tot: afgedrukte foto's, (digitale) fotoalbums en digitale goederen zoals opslag of ontwerpen. Deze vouchers zijn 18 maanden geldig na uitgifte.

3.2 Klikkie biedt een e-mailservice aan waarbij de klant na afloop van de klikkie maand een herinnering ontvangt om de foto's te uploaden, indien de volledige set foto's nog niet is geupload en bevestigd door de klant.

3.3 Zodra de klant akkoord gaat met de algemene voorwaarden van klikkie, is klikkie gerechtigd deze herinneringsservice uit te oefenen. Indien de klant deze emails niet wenst te ontvangen, kan hij/zij contact opnemen met de klantenservice via hallo@klikkie.nl. Voor het versturen van e-mails die een promotioneel doel dienen zal apart toestemming worden gevraagd.

3.4 Als onderdeel van de dienst worden de foto's, ontwerpen en teksten opgeslagen zodat alle momenten in de applicatie worden getoond.

4. Verplichtingen van de klant

4.1 De klant is verplicht bij het aangaan van een overeenkomst zijn persoonsgegevens juist en naar waarheid aan klikkie te verstrekken. De klant dient de verstrekte persoonsgegevens te controleren alvorens de totstandkoming van de overeenkomst te bevestigen.

4.2 Klant dient zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens die klant aan klikkie verstrekt om toegang te krijgen tot (een account op) de website. De inloggegevens zijn niet overdraagbaar. Klant is verplicht de inloggegevens volledig vertrouwelijk te behandelen en zal de inloggegevens op een veilige plaats bewaren.

5. Prijs


5.1 De prijzen zoals vermeld op de website van klikkie zijn belast met 0% BTW.
Bij het abonnement koopt de klant maandelijks een tegoedbon die kan worden ingewisseld voor foto's, een cadeaubon of een digitaal fotoalbum. De BTW tarieven zijn afhankelijk van het gekozen product.

5.2 Op de website van klikkie zijn de prijzen inclusief verzendkosten. Voor het fotoalbum worden bij aankoop in de applicatie alleen verzendkosten in rekening gebracht.

5.3 Klant is de prijs verschuldigd van de door haar op de website van klikkie gekozen waardebon.

5.4 Klikkie behoudt zich het recht voor om de prijzen van het door haar aangeboden abonnement gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Klikkie zal klanten, indien zij tijdens hun contractperiode met een prijswijziging worden geconfronteerd, 15 dagen van te voren via e-mail op de hoogte stellen van de prijswijziging.

5.5 In geval van een wijziging die een prijsverhoging tot gevolg heeft, heeft klant het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na aanvang van de nieuwe klikkie maand van die klant op te zeggen, tenzij klant in die nieuwe klikkie maand al nieuwe foto's bij de drukker heeft ingeleverd.

5.6 Klikkie behoudt zich het recht voor om haar abonnementspakketten en bijbehorende prijzen gedurende het jaar aan te passen. Klanten met een maandabonnement kunnen dit nieuwe abonnementspakket na afloop van hun klikkiemaand aanschaffen. Klanten met een lopend abonnement kunnen na afloop van hun eigen contract het nieuwe abonnementspakket aanschaffen.

6. Betaling


6.1 Voor betaling kan Klant uitsluitend gebruik maken van de door klikkie aangeboden betalingsmogelijkheden.

6.2 Bij gebruikmaking van een door klikkie aan Klant toegezonden betaallink voor automatische incasso, machtigt Klant klikkie om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te incasseren.

6.3 Betaling vindt plaats direct na totstandkoming van de koopovereenkomst. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan iedere serviceperiode.

6.4 Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of door onvoldoende saldo op de betreffende rekening, zal klant bij het inloggen op het profiel worden gevraagd opnieuw te betalen. De toegang tot de uploadpagina wordt geblokkeerd totdat betaling heeft plaatsgevonden.

6.5 Indien na de eerste aanmaning betaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, is klikkie gerechtigd de dienst met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht achterstallige betalingen te incasseren en de daaraan verbonden incassokosten op de klant te verhalen. 

6.6 Indien de klant de incassobetaling herhaaldelijk heeft geblokkeerd, is klikkie gerechtigd deze klant te verwijderen en de toekomstige toegang tot de dienst te blokkeren.

6.7 Facturen en betalingsherinneringen worden door klikkie uitsluitend langs elektronische weg aangeboden. Facturen kunnen worden opgevraagd bij de klantenservice door een e-mail te sturen naar hallo@klikkie.nl.

7. Aanbiedingen en kortingscodes


7.1 Kortingscodes zijn zo lang geldig als in de actievoorwaarden bij de kortingscode is aangegeven.

7.2 Het is bestaande klanten niet toegestaan actiecodes te gebruiken die zijn uitgegeven om nieuwe leden te werven om zo korting te krijgen op de volgende maand klikkie. Klikkie is bevoegd deze maand(en) te innen.

7.3 De persoonlijke klikkie kortingscode is bedoeld voor het werven van nieuwe betalende klanten uit eigen directe kring (via mond-tot-mondreclame, social media en/of e-mail). De klikkie kortingscodes mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.

7.4 Het is in geen geval toegestaan om de merknaam klikkie - of aanverwante namen die suggereren dat het om het merk klikkie gaat - in een url-combinatie te plaatsen met als doel verkeer aan te trekken waarmee de kortingscode wordt verspreid. Inschrijvingen die op deze wijze worden geactiveerd zullen worden verwijderd.

7.5 Elke (poging tot) fraude of andere ongeoorloofde handeling zal worden geregistreerd en leidt tot ontzegging van het gebruik van kortingscodes. Klikkie behoudt zich het recht voor de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

8. Abonnement pauzeren / beëindigen


8.1 Tussentijdse opschorting of beëindiging van abonnementen is afhankelijk van het soort abonnement. Voor alle 3-maands, 4-maands, 6-maands en 12-maands abonnementen is tussentijdse opschorting of beëindiging niet mogelijk.

8.2 Tussentijdse opschorting of beëindiging van een maandabonnement is mogelijk per maand, indien deze opschorting/beëindiging plaatsvindt voordat de nieuwe klikkiemaand wordt gefactureerd.

8.3 Na afloop van het 3-maands, 4-maands, 6-maands of 12-maands abonnement wordt het abonnement stilzwijgend voortgezet.3 Na afloop van het 3-maanden-, 4-maanden-, 6-maanden- of 12-maandencontract worden de abonnementen stilzwijgend voortgezet in een maandabonnement, tenzij de klant vooraf via het profiel of bij de klantenservice heeft aangegeven dat hij/zij wil dat het abonnement na deze 3, 6 of 12 maanden automatisch eindigt. 

8.4 Indien klant stelt dat hij/zij heeft aangegeven dat het abonnement van 3, 4, 6 of 12 maanden automatisch dient te stoppen na het einde van het contract, maar dit niet is doorgekomen in het systeem van klikkie, dan ligt de bewijslast bij de klant om dit aan te tonen.

9. Levering


9.1 Klikkie levert de afgedrukte foto's, albums en cadeaubonnen binnen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.


9.2 Klikkie levert andere fotogerelateerde producten alleen als de nationale website van het land waar klikkie actief is deze producten ook aanprijst.

9.3 Klikkie is niet verplicht fotogerelateerde artikelen naar andere landen dan Nederland te sturen, omdat op de Nederlandse website van klikkie fotogerelateerde producten worden aanbevolen die in de andere landen niet verkrijgbaar zijn.

9.4 Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het correct invullen en bijwerken van de adresgegevens waar de foto's naartoe gestuurd moeten worden. Een adreswijziging moet 1 dag voor het plaatsen van de bestelling worden doorgegeven via het profiel, de applicatie of via de klantenservice.

9.5 Indien levering op het verkeerde adres heeft plaatsgevonden omdat de klant per ongeluk een verkeerd adres heeft ingevuld of de adresgegevens niet up-to-date heeft gehouden, is klikkie gerechtigd verzendkosten in rekening te brengen voor de eerstvolgende levering van foto's.

9.6 Klant is verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke overdracht van de fotoproducten naar het door u opgegeven afleveradres mogelijk is. Indien de overdracht niet mogelijk is, bent u in verzuim met de acceptatie.

9.7 Indien de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, gaat klant ermee akkoord dat het product aan de buren wordt aangeboden.

9.8 Indien de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet zijn betaald, behoudt klikkie de eigendom totdat het aankoopbedrag volledig is voldaan.

10. Leveringstermijn

10.1 Klikkie streeft ernaar de foto's 4 werkdagen na aanlevering te leveren op het door de klant opgegeven adres. Fotoalbums hebben 6 werkdagen nodig voor productie en levering. Dit is wel afhankelijk van het opgegeven adres. Adressen buiten Nederland kunnen meer tijd nodig hebben. Dit is afhankelijk van de lokale post- en pakketbezorging.

10.2 Levering vindt uitsluitend plaats op de door klikkie aangegeven dagen.

10.3 Indien de postdienst aanzienlijke vertraging oploopt - door vakantie of speciale gelegenheden - zal klikkie haar klanten hiervan tijdig op de hoogte stellen. De klant aanvaardt dat door deze onvoorziene omstandigheden de bezorgtijd van de post langer duurt dan op de website is aangegeven.

11. Herroepingsrecht en teruggave


11.1 Uitgangspunt is dat bij de aankoop van producten op afstand de klant een wettelijk herroepingsrecht heeft. Dit houdt in dat de klant de overeenkomst zonder opgave van redenen kan ontbinden gedurende 14 dagen (hierna: "bedenktijd"). Hierop bestaan belangrijke uitzonderingen.

11.2 In afwijking van artikel 11.1 is bij wet bepaald dat de klant geen herroepingsrecht heeft:

 • De levering van artikelen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk bestemd zijn voor een specifieke persoon.Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de afgedrukte foto's van klikkie. Zodra de klant de foto's naar de drukker heeft gestuurd, kan hij geen beroep meer doen op zijn herroepingsrecht en het maandbedrag van klikkie terugvorderen. Dit geldt ook voor de fotoalbums.


11.3 Het herroepingsrecht geldt dus alleen in de volgende gevallen:

 • Bij aankoop van een cadeaubon die nog niet is ingewisseld door de ontvanger.
 • Bij aankoop van een jaarabonnement met fotoboek, zolang er geen foto's zijn geüpload en het fotoboek nog niet is gebruikt.
 • Op een klikkie maand, zolang er geen foto's zijn geüpload en ingediend bij de drukker.


11.4 Indien het herroepingsrecht van toepassing is, gaat de afkoelingsperiode voor een abonnement in op:

 • De dag waarop de klant een abonnement heeft aangemaakt op de website van klikkie.
 • Voor bestaande klanten; de dag waarop een periodieke betaling is gedaan en een nieuwe klikkie maand beschikbaar is gekomen.
 • De dag waarop de eerste periodieke betaling wordt verricht na afloop van het abonnement van 3, 4, 6 of 12 maanden.


11.5 Indien het herroepingsrecht van toepassing is, gaat de afkoelingsperiode voor een fotogerelateerd product in op:

 • de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het bestelde product in ontvangst heeft genomen.


11.7 Tijdens de bedenktijd dient klant zorgvuldig om te gaan met de ontvangen fotogerelateerde producten en bijbehorende verpakking. Klant mag producten slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij een product wenst te behouden. Indien klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal klant het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking binnen 14 dagen na afloop van de bedenktijd retourneren aan klikkie , conform de aan klant verstrekte instructies.

11.8 Een product waarvoor het herroepingsrecht geldt, kan worden geretourneerd naar het volgende adres: Herengracht 577, 1017 CD, Amsterdam, Nederland t.a.v. klikkie B.V.

11.9 De uitoefening van het herroepingsrecht is voor de klant kosteloos, maar de kosten van terugzending komen geheel voor rekening van de klant. De kosten die de klant voor het product en/of (ongebruikte) abonnementsmaand heeft betaald, worden binnen 30 dagen na terugontvangst van het product / wanneer de klantenservice het verzoek tot herroeping van de ongebruikte abonnementsmaand in het systeem heeft verwerkt, teruggestort op klikkie .

12. Gegevensbescherming


12.1 Voor de voorbereiding, uitvoering en afhandeling van bestellingen van klanten worden persoonsgegevens verwerkt. Om de klant te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt en hoe deze gegevens worden beschermd, maken wij gebruik van een privacybeleid.

12.2 Wij bewaren de geüploade foto's, ontwerpen en teksten van onze klanten, zodat zij deze foto's op een later tijdstip kunnen inzien. De bewaartermijnen voor foto's van actieve en beëindigde abonnementen worden uitgelegd in het privacybeleid.

13. Foto-inhoud


13.1 Klikkie ontvangt persoonlijke foto's en teksten van klanten. Deze foto's en teksten blijven eigendom van de klant. Deze algemene voorwaarden geven klikkie geen rechten op dit materiaal, behalve de beperkte rechten die nodig zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening.

13.2 Voor de uitvoering van onze dienstverlening is het nodig dat klikkie de foto's, ontwerpen en teksten deelt met derden, zodat deze kunnen worden afgedrukt en verzonden. Hiertoe worden de foto's, ontwerpen en teksten handmatig geopend en eventueel geoptimaliseerd. Voor deze handelingen moeten wij je materiaal openen, bewerken en opslaan. je geeft ons toestemming om deze handelingen uit te voeren en deze toestemming geldt ook voor de aan klikkie gelieerde bedrijven en de derden waarmee wij samenwerken. Voor meer informatie over de behandeling van je foto's verwijzen wij naar het privacybeleid.

13.3 De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de foto's, ontwerpen en teksten. De klant stemt ermee in geen foto's, ontwerpen en teksten af te drukken die:

 • Zijn illegaal
 • pornografisch, obsceen, lasterlijk, smadelijk of godslasterlijk zijn
 • racisme, haat of geweld bevorderen
 • feitelijk onjuist, onwaar of misleidend zijn
 • Intellectuele eigendom schenden of er inbreuk op maken

13.4 Door de klant ingezonden inhoud kan door klikkie worden onderzocht. Wanneer inhoud in strijd is met deze voorwaarden en/of toepasselijk recht, behoudt klikkie zich het recht voor om deze inhoud te onderzoeken en/of te verwijderen, aan derden te verstrekken, of het account van de klant te blokkeren, zonder enige waarschuwing.

13.5 Klikkie is niet verantwoordelijk voor de inhoud die mensen in de diensten plaatsen en laten afdrukken.

14. Garantie en aansprakelijkheid


14.1 Klikkie garandeert uitsluitend dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd op basis van de door klikkie verstrekte informatie en staat er voor in dat de producten voldoen aan de wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die daarop van toepassing zijn.

14.2 Klikkie garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten met respect voor mens en milieu worden geproduceerd of geleverd, zonder gebruik te maken van kinderarbeid.

14.3 Indien de klant foto's, fotoalbum of kadobon ontvangt die - buiten zijn/haar schuld - beschadigd en/of nat zijn, heeft de klant het recht om een nieuw product aan te vragen. Dit kan de klant doen door een e-mail te sturen naar hallo@klikkie.nl.

14.4 Het kan voorkomen dat onze bezorgpartner - buiten de schuld van de klant - niet op het afleveradres arriveert. Klikkie zal in dat geval uiteraard het product opnieuw naar de klant sturen.

14.4 Klikkie is niet aansprakelijk voor schade aan foto- of foto-gerelateerde producten die is ontstaan als gevolg van een onjuiste behandeling van het product.

14.5 De klant is aansprakelijk indien foto-gerelateerde producten schade hebben opgelopen tijdens de herroepingstermijn, indien de behandeling verder ging dan nodig was om de aard, kenmerken en werking van dat foto-gerelateerde product vast te stellen.

14.6 Klant is zelf verantwoordelijk voor het correct invullen en bijwerken van zijn persoonsgegevens. Klikkie is niet verantwoordelijk voor privacyschendingen als gevolg van onjuiste of niet actuele adresgegevens in het profiel van het account.

14.7 Klant is verantwoordelijk voor het veilig en privé houden van de inloggegevens van het account op klikkie. Klikkie is, tenzij er sprake is van grove nalatigheid, niet verantwoordelijk indien het account onrechtmatig wordt gebruikt door een derde partij die toegang had tot de inloggegevens. Indien de klant de inloggegevens is kwijtgeraakt, dient hij/zij contact op te nemen met de klantenservice via hallo@klikkie.nl.

15. Wijzigingen


15.1 Klikkie behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Het verdient aanbeveling deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

16. Ontbinding


16.1 Indien de klant zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt, heeft klikkie de keuze om

a. de klant in de gelegenheid te stellen zijn verplichtingen alsnog na te komen binnen een door klikkie gestelde termijn;

b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; klikkie behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op de klant te verhalen.

17. Geschillen en toepasselijk recht


17.1 Op alle verbintenissen tussen klikkie en de klant is Nederlands recht van toepassing.

De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen klikkie en de klant, die voortvloeien uit of anderszins verband houden met de overeenkomst.

Amsterdam, oktober 2022

Close Cookie Popup
Cookie Voorkeuren
Door op "Alles accepteren" te klikken, ga je akkoord met het opslaan van cookies op je apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en ons te helpen bij onze marketinginspanningen, zoals uiteengezet in ons privacybeleid.
Strikt noodzakelijk (altijd actief)
Cookies die nodig zijn om de basisfunctionaliteit van de website mogelijk te maken.
Cookies die helpen ons te begrijpen hoe deze website presteert, hoe bezoekers met de site omgaan en of er technische problemen zijn.
Cookies die worden gebruikt om advertenties te tonen die relevanter zijn voor jou en je interesses.
Cookies waardoor de website je keuzes kan onthouden (zoals je gebruikersnaam, taal of de regio waarin jij je bevindt).